: - -09:00 - 21:00,
-10:00 - 20:00,
-
: 450022, . , . , .25
(347)293-50-94
293-52-98
(917)493-50-94

��� ��������

��������� � ��������, � ����� �� ��������!

"������� �������" ���������� ���� ����� ��� ��� � ����������� "���������"! �� ��� ����� ������,�����, ������ � ������������� ��������!

�������� � ��� ������������ �����������- ��������, �����������, �������������������, ������������, �������,��������, �����������,�������������, ���������,����������������,����������,��������, ���������� � ������ ������!���� ����� ����� � ����� ���� ����,� ����� �������-��� ����� ����� �����!

������ ������ ��?� �� ������ ��� ��� ���������!

-��� ���� �����-��� �����������,������� ������ ������� �����,��� ����,������� ��������� ���������������� � �������� ���� ���������������� ������� �� �������������� ������������,����������� ��� �����������,��� � �������������� ��������;

-���� ������� �������������� �����������,������������������� ������������� ������� ��������������(Alpinion,Dixion,Huvitz,Leiko);

-� ��� ������,����������� "��������" ����������,������� �� ������� ������������� ��������� � ������������� ���������,� ������� ������� �� �� ���������� ���� "��� � ��������";

-�� �������������� ������ "�������" � "��������" �������,�������������� ������� ��������������� ��������� ����������;

-� ��� �������� �����-����,�� �� �������� �� ������� � �� ���� ����� ������������ ���������� ������� ���,��� �� �� ������� �������� ��������� ����������� � �������� ���������� ������ ��������� ��� ������ �� ��������� ��� �������;

-�� �������� ���� �����-� �������� ������ ���� ������������������������ � ����� ����� � � ���� ����;

-� ��� ����������� ���������,������������ ��������� ��������� �������,� ������ �������� ����� ��������������� � �������� � ���������;

-������ ������� ������ �� ��� � �������� �������� � ������������� ������� �����������!

������ � ����� ����� �������� ������ ������������!

��������,�� ����� �����,� ���� -����� ���!